Support

Gammelt – Bakgrunnstoff NADA Bizloop

NADA Digital Annonsebestilling er navnet på et utviklingsprosjekt som NADA har arbeidet med siden 2002. Målet for prosjektet er å få utviklet og satt i bruk en teknisk løsning som kan overføre annonserekvisisjoner - altså bestillinger av annonseplass - digitalt fra mediebyråene til aviser og samkjøringer.

Når slike rekvisisjoner overføres digitalt (og ikke som f.eks. faks eller brev) er det mulig for mottakerne å legge bestillingene automatisk - eller ihvertfall «halvautomatisk» - inn i sine egne annonsesystemer. Løsningen har mange fordeler, hvorav de viktigste er

  • — unngår dobbeltarbeid/omatt-tasting

  • — risikoen for inntastingsfeil elimineres

  • — lavere kommunikasjonskostnader

  • — lettere å holde oversikt gjennom hele stoff-flyten

  • — vil gi opphav til riktigere fakturaer og enklere oppfølging

Ifra AdConnexion

At informasjon overføres digitalt, er i seg selv ikke nok til at den kan tolkes på mottakersiden. I tillegg kreves at informasjonen kommer i et språk mottakeren er kjent med. Det er her XML og Ifra AdConnexion kommer inn i bildet:

  • — XML er et standardisert opplegg for koding av all slags digital informasjon, og er etterhvert i meget utstrakt bruk på mange forskjellige områder. Det fine med XML er at det er lett å bygge opp forskjellige «språk» - gjerne kalt «vokabularer» - for de forskjelligste formål.

  • — Den internasjonale avisorganisasjonen www.ifra.com har fått utviklet et eget XML vokabular for annonsebestillinger. Dette «språket» har fått navnet Ifra AdConnexion. Mer informasjon finnes under «research & consulting» på Ifras hjemmesider.

Hva er det NADA har fått utviklet?

NADA har fått utviklet en løsning for å lage og sende digitale annonsebestillinger på Ifra AdConnexion XML-format direkte fra programvaren som mange norske mediebyråene bruker i dag, nemlig Mediesystemet fra danske Reklamedata A/S. Rent teknisk sett er IfraAdConnexion-genereringen lagt inn i en ny, utvidet versjon av faksmodulen i dette systemet. Brukermessig er løsningen er tett integrert i selve Mediesystemet, slik at digital overføring er like enkelt i bruk som de andre alternativene.

Utvikling og implementering

Moduler for generering og sending av Ifra AdConnexion digitale rekviser fra Reklamedatasystemet er ferdig laget og har vært under uttesting siden sommeren 2003. Det har vært gjennomført testing av stadig mer avanserte annonsebestillinger mot mottakssystemer i forskjellige aviser. Det gjensto pr oktober/november 2004 ingen kjente feil. Men det ble avdekket et behov for rydding i de plasseringskodene som blir brukt. I tillegg var det ønske fra avisenes side om bedre rutiner for å melde om endringer og utvidelser i disse kodene.

Utrullings- og implementeringsprosjektet var opprinnelig planlagt til våren 2005. Men den praktisk oppstarten ble forsinket av en rekke faktorer, blant annet av alt arbeid og undersøkelser som ble nødvendiggjort av innføringen av nye og avanserte opplegg for prisberegning av annonser fra 01.01.2005. I mai/juni 2005 var en omarbeidet og forbedret versjon (v. 2.0) av XML-modulen i Reklamedatasystemet ferdig. Denne er blant annet vesentlig enklere å installere og vedlikeholde enn første versjon.

Annonsesystemer som kan ta imot digitale annonsebestillinger

Tre av de tunge leverandørene av annonsesystemer til norske aviser (Tieto Enator, Mactive, Atex Media Command) har utviklet import/eksport-moduler for Ifra AdConnexion. I tillegg arbeider Aftenposten med å utvikle en egen modul for dette i tilknytning til sitt annonsesystem.

Hvorfor driver NADA med slik utvikling?

NADAs hovedformål og målsetning er hele tiden å forenkle og forbedre avis som annonsemedium. En digital løsning for annonsebestillinger er et viktig ledd i dette.